Τελευταία νέα

Υλοποιημένες λειτουργίες:

Ένημέρωση οικοδομημάτων, κινητών μνημείων, τεχνιτών και βιβλιογραφίας/πηγών. Ενημέρωση εορτών και αγώνων. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι τελέσεις αγώνων, διδασκαλίες και έργα δεν είναι ακόμη υλοποιημένα.

Έχουν επίσης υλοποιηθεί οι ανακλήσεις πλήρων καρτελλών οικοδομημάτων, κινητών μνημείων καί τεχνιτών. Οι ανακλήσεις αυτές περιλαμβάνουν και την σχετική βιβλιογραφία.

Τέλος, έχει υλοποιηθεί τό υποσύστημα εισόδου (signon) και οι διαδικασίες ενημέρωσης τόπων και προσώπων. Οι εργασίες αυτές αφορούν την διαχείριση του συστήματος.

 

Return